Nakazy zapłaty pokonane!

Nakazy zapłaty w kredytach CHF pokonane! Rewolucja w stosowaniu prawa przez sądy na korzyść konsumentów dzięki innowacyjnej koncepcji Kancelarii KS Legal.

KS Legal Kancelaria Radcy Prawnego Kacpra Sampławskiego (www.kslegal.com.pl) – jako jeden z liderów w stosowaniu prawa UE na korzyść konsumentów uzyskała

PIERWSZY W POLSCE WYROK KWESTIONUJĄCY PRAWOMOCNY NAKAZ ZAPŁATY  NA PODSTAWIE PRZEPISÓW DYREKTYWY 93/13💥

DRAMAT KLIENTÓW

Nasi klienci otrzymali nakaz zapłaty w związku z wniesieniem powództwa przez bank na podstawie umowy kredytu „w CHF”. Nie wnieśli sprzeciwu. Kiedy bank wszczął egzekucję i komornik zapukał do ich drzwi – zwrócili się do nas o pomoc.

W takiej sytuacji, znakomita większość pełnomocników próbuje wnosić nową skargę nadzwyczajną. Jest to jednak procedura, która nie spełnia wymogów skuteczności na gruncie prawa UE. Przede wszystkim, poszkodowany konsument nie ma możliwości samodzielnego uruchomienia tej procedury i musi zwrócić się o wniesienie tego środka do określonych organów państwa, które nie muszą zareagować (m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Rzecznik Finansowy).

Po gruntownej analizie orzecznictwa UE Kancelaria KS Legal postanowiła wnieść środek teoretycznie nieodpowiedni dla podważenia nakazu zapłaty – powództwo opozycyjne na postawie art. 840 KPC.

To okazał się być strzał w dziesiątkę!

PRECEDENSOWY WYROK

Kancelaria KS Legal i mec. Kacper Sampławski wniosła powództwo opozycyjne o pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty wydanego w oparciu o księgi bankowe banku na podstawie umowy kredytu indeksowanego do CHF.

W I instancji, powództwo zostało oddalone przez Sąd Rejonowy w Lęborku, który uznał, że powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 KPC nie może służyć do wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu w postaci nakazu zapłaty.

Mec. Kacper Sampławski wniósł apelację wskazując, że zgodnie z bogatym i utrwalonym orzecznictwem UE, w ramach procedur przeciwegzekucyjnych sąd krajowy ma obowiązek zbadać z urzędu abuzywność postanowień umowy będącej podstawą dla wydania nakazu zapłaty. Wskazywał także, że brak wniesienia sprzeciwu nie może działać na niekorzyść konsumentów, skoro polska procedura nakazowa została uznana za niezgodną z prawem UE w orzeczeniach TSUE w sprawach C-176/17 Profi Credit oraz C-632/18 PKO BP.

W II instancji – Sąd Okręgowy w Słupsku (SO), wyrokiem z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt IV C 492/21, uchylił do ponownego rozpoznania wyrok Sądu Rejonowego w Lęborku oddalający pozew kancelarii KS Legal o pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty na gruncie 840 KPC (powództwo opozycyjne).

W ustnych motywach SO wskazał, że nakaz został wydany bez zbadania z urzędu klauzul abuzywnych w umowie kredytu. Sąd I instancji tego nie uczynił w ramach sporu o pozbawienie nakazu wykonalności zatem sprawa musi wrócić do ponownego rozpoznania. Wobec tego, w ramach ponownego badania sprawy, Sąd ten będzie musiał uwzględnić jednoznaczne wyroki TSUE, na które powoływała się Kancelaria KS Legal.

Jak wskazał SO w Słupsku, w takiej sytuacji, zasada powagi rzeczy osądzonej (res iudicata)  musi ustąpić zasadzie skutecznej ochrony konsumenta z 93/13. To rewolucja w stosowaniu polskich przepisów procedury cywilnej!

ZNACZENIE DLA KREDYTOBIORCÓW

  • Podstawową ścieżką do podważenia prawomocnych nakazów zapłaty z kredytów CHF powinno być powództwo przeciwegzekucyjne (opozycyjne) z art. 840 KPC (analogicznie jak dla BTE)
  • Nie warto używać ścieżki skargi nadzwyczajnej, której konsument nie może samodzielnie zainicjować
  • Nie ma znaczenia, że konsument nie wniósł sprzeciwu od nakazu w terminie
  • Sąd ma obowiązek z urzędu zbadać klauzule abuzywne i w następstwie pozbawić nakaz wykonalności
  • Egzekucja komornicza powinna być zawieszona do czasu uzyskania wyroku (zabezpieczenie)

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kancelaria KS Legal prowadzi sprawy kredytobiorców, którzy otrzymali prawomocne nakazy zapłaty z niespłacanego kredytu CHF i są zagrożeni egzekucją komorniczną. Celem postępowania sądowego jest pozbawienie wykonalności nakazów zapłaty wydanych sprzecznie z prawem UE.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu sprawy.

Kacper Sampławski

radca prawny

www.kslegal.com.pl

NOTA PRAWNA: Autor upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania w całości lub w części, ze wskazaniem autora i źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszej publikacji w celach komercyjnych.