POMOC DLA FRANKOWICZÓW – KREDYTY CHF

Masz kredyt w CHF? Płacisz zawyżone raty i mimo wielu lat regularnej spłaty saldo kredytu nie maleje? Pomożemy Ci “odfrankowić” kredyt.

Kancelaria KS Legal zajmuje się profesjonalną obsługą prawną. W Twoim imieniu będziemy domagać się od banku:
a) Zwrotu nadpłaty jaka powstała w wyniku spłacania rat kredytu w zawyżonej wysokości;
b) Zapłaty odsetek ustawowych przez bank;
c) Zapłaty kosztów zastępstwa procesowego.

Możesz liczyć na nasze wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem. Skontaktuj się z nami, poznaj szczegóły i bądź spokojny o swoją przyszłość.

Z CZEGO WYNIKA PROBLEM?

W latach 2006 – 2009 banki agresywnie działały na rynku kredytów hipotecznych w obcych walutach. Cena franka szwajcarskiego wynosiła niewiele ponad 2 zł stąd kredyt we frankach był bardziej opłacalny niż w złotówkach. Klienci banków byli zapewniani, iż waluta jest bezpieczna i stabilna.

Po kryzysie gospodarczym w 2008 roku na rynku finansowym pojawiła się panika i zawirowania walutowe. Na przestrzeni lat, w wyniku skokowego wzrostu kursu CHF raty kredytu we frankach znacząco wzrosły. Co gorsze – saldo zadłużenia kredytobiorców nie maleje pomimo wielu lat sumiennego spłacania rat kredytu.

Taki stan rzeczy spowodował skierowanie uwagi opinii publicznej na fakt, że umowy zawierane przez banki były niejednokrotnie niezgodne z zasadami uczciwości w stosunkach z konsumentami, a ponadto – przed zawarciem umowy banki nie przedstawiały klientom odpowiednich informacji pozwalających w pełni zrozumieć istotę, ryzyko i skutki oferowanego produktu finansowego.

NADZIEJA W SĄDACH

W wyniku zastosowania przez banki w umowach kredytowych niedozwolonych postanowień umownych (tzw. Klauzul abuzywnych), obecnie kredytobiorcy niesłusznie nadpłacają swoje raty kredytowe.

Istnieje jednak realna szansa na odzyskanie niesłusznie wpłaconych kwot oraz uwolnienie się od wzrostu zadłużenia związanego z kursem CHF w przyszłości. Utrwala się bowiem linia orzecznicza europejskich i polskich sądów, która potwierdza, że w większości przypadków działania banków udzielających kredytów we frankach szwajcarskich były i są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes kredytobiorców.

CO MOŻNA WYWALCZYĆ?

Kancelaria w Państwa imieniu będzie domagać się od banku:

  1. Zwrotu nadpłaty jaka powstała w wyniku spłacania rat kredytu w zawyżonej wysokości (ustalonej w sposób arbitralny przez bank).
    W zależności od kwoty kredytu nadpłata zazwyczaj wynosi ok. 20-30 tysięcy złotych na każde 100 000 złotych udzielonego kredytu;
  2. Zapłaty odsetek ustawowych przez bank od daty doręczenia wezwania banku do zwrotu w/w kwot;
  3. Zapłaty kosztów zastępstwa procesowego.

 

Zapewniamy pomoc prawną zarówno kredytobiorcom posiadającym kredyty wyrażone w PLN lecz indeksowane kursem CHF, jak również posiadającym kredyty wyrażone w CHF lecz wypłacone w PLN (denominowane).

Dochodzimy również roszczeń naszych klientów z tytułu niesłusznie pobranych opłat na tzw. Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

Rekomendujemy Klientom prowadzenie spraw indywidualnych, a nie grupowych.

Naszym zdaniem proces indywidualny jest najefektywniejszą drogą dochodzenia swoich praw. Postępowanie grupowe trwa znacznie dłużej, bowiem dotyczy ono tylko i wyłącznie ustalenia przez sąd pewnej wspólnej zasady, co wiąże się następnie z koniecznością wytoczenia po wieloletnim postępowaniu zbiorowym pozwu indywidualnego o zapłatę.

Poza wszystkim w sprawach grupowych Klienci mają istotnie ograniczony kontakt ze swoim prawnikiem i są tylko jednym z grupy kilkuset lub tysięcy osób, natomiast ostateczne koszty takiego postępowania wcale nie muszą być niższe od kosztów postępowania w indywidualnej sprawie.

NAJWIĘKSZA WYGRANA

Najważniejszą „wygraną” z bankiem jest fakt, że korzystny wyrok da nam możliwość spłacania pozostałych do zapłaty rat kredytu w kwocie wyrażonej w złotówkach (PLN).

Bezskuteczność klauzul waloryzacyjnych oznacza, że ani kredyt, ani raty kredytu nie powinny być przeliczane według zmieniającego się kursu CHF, ale powinny być od początku wyrażone w PLN i oprocentowane na zasadach określonych w umowie kredytu.

W efekcie korzystnego wyroku sądu wyrażona w PLN kwota salda kredytu oznacza uwolnienie się od wirtualnych zobowiązań wobec banku liczonych zazwyczaj w setkach tysięcy, a nawet milionach złotych.

JAKIE SĄ KOSZTY SPORU Z BANKIEM?

Opłata sądowa

Opłata sądowa związana jest ze złożeniem pozwu lub też apelacji, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu ale nie więcej niż 1000 zł
(w sprawach roszczeń konsumentów przeciwko instytucjom finansowym).

W przypadku wygranej zapłaci Bank

W aspekcie kosztów procesu istotny jest fakt, iż w przypadku wygranej, bank będzie musiał zwrócić Klientowi odsetki ustawowe od kwoty dochodzonej pozwem, które aktualnie wynoszą 7% w skali roku (do grudnia 2014 r. 13 %), które mogą pokryć istotną część albo całość wydatków związanych z procesem sądowym.

Dla przykładu: zakładając, że bank jest nam winien 50.000 zł tytułem nadpłaty, a proces sądowy zakończy się po dwóch latach suma odsetek za zwłokę wyniesie ok. 8.000 zł.

Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu reprezentacji w sądach uzgadniane jest indywidualnie w konkretnej sprawie, po sporządzeniu analizy w zakresie wysokości roszczeń wobec banku i jest zależne od wysokości dochodzonej kwoty.

Premia za sukces, jest wyrażona jako procent kwoty „wygranej” od banku, czyli tego czego bank nie będzie dochodził lub co wypłaci lub od pomniejszonego salda. Wierzymy w nasze umiejętności i zrobimy wszystko, aby dla Klienta sprawę wygrać.

JAK WYGLĄDA CAŁY PROCES?

Etap I – Analiza umowy

Prosimy o przesłanie nam skanu umowy kredytowej oraz wszystkich aneksów do umowy, ogólne warunki umowy (regulamin) na adres:

kancelaria@kslegal.com.pl

Kancelaria przeanalizuje treść umowy kredytowej i udzieli wstępnej informacji o zasadności prowadzenia działań w celu „odfrankowania” kredytu.

Analiza umowy jest bezpłatna.

Etap II – Wyliczenie należności

Prosimy o wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia, obejmującego:

  1. kwotę i datę wypłaconego kredytu (ew. transz) i kurs po jakim kwota kredytu była przeliczona na PLN,
  2. zestawienie kwot wszystkich dotychczas uiszczonych rat kredytowych, walutę spłaty (PLN lub CHF) i kurs po jakim każda z rat była przeliczana, oraz zastosowane oprocentowanie,
  3. zestawienie w zakresie wszelkich opłat, prowizji oraz kwot przekazanych na poczet ewentualnego ubezpieczenia itp. wchodzących do salda kredytu.

 

Kancelaria na życzenie udostępni wzór wniosku od banku w ww. zakresie. Na podstawie ww. danych sporządzimy analizę finansową w ramach której, wyliczymy Państwa należności, których zwrotu będzie można dochodzić od banku oraz przedstawi ofertę usług prawnych związanych z prowadzeniem sprawy.

Wynagrodzenie za sporządzenie analizy wynosi kwotę 400 zł + VAT – czyli 492 zł.

Etap III – Zlecenie prowadzenia sprawy

Zlecenie prowadzenia sprawy odbywa się w formie umowy z Kancelarią określającą zakres usług oraz wynagrodzenie.

Etap IV – Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Po bezskutecznym postępowaniu przedsądowym przygotowujemy pozew przeciwko bankowi i reprezentujemy Klienta w sądach obu instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Skontaktuj się z nami i nie pozwól bankom nadal się oszukiwać. W przypadku dodatkowym pytań służymy pomocą.