Slide background

Nieruchomości

i inwestycje budowlane

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie złożonych transakcji związanych z obrotem nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi. W skład usług wchodzą:

Obrót nieruchomościami

  • kompleksowe analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych
  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji
  •  identyfikacja ryzyk nieruchomości i doradztwo w zakresie ich ograniczania lub eliminacji
  • opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługę projektów deweloperskich
  • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami - nabywania/sprzedaży nieruchomości (w tym przez cudzoziemców),
  • analizy stanu prawnego, kompleksowe przygotowywanie transakcji, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów inwestycyjnych.


Umowy w procesie inwestycyjnym

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie procesów inwestycyjnych, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy m.in.:

  • umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo (także w oparciu o standardy FIDIC),
  • umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
  • umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
  • umowy z dostawcami mediów i usług,
  • umowy z podwykonawcami.


Decyzje w procesie inwestycyjnym

  • doradztwo przy pozyskiwaniu głównych decyzji administracyjnych dla realizacji przedsięwzięcia – pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne;
  • doradztwo w negocjacjach z właścicielami gruntów przeznaczonych pod inwestycje;
  • pozyskiwanie prawa do terenów na drodze umownej oraz przymusowej w trybach ustanowienia służebności przesyłu, wywłaszczenia nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowych;
  • zastępstwo inwestorów i wykonawców w negocjacjach i procesach sądowych o szkody i zniszczenia związane z wybudowaniem obiektów infrastrukturach;
  • wsparcie klientów w relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach o wprowadzenie inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz finansowanie zmian planistycznych;
  •  doradztwo w negocjacjach i sporach z instytucjami finansującymi realizację przedsięwzięć ze środków przyznanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.


Wybrane doświadczenie:

  • Doradztwo na rzecz zamawiającego w ramach zespołu prawnego dla projektu spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku (wartość projektu ok. 900 mln zł)
  • Doradztwo na rzecz wykonawcy zamówienia publicznego - projektu związanego z realizacją terminala LNG w oparciu o umowę FIDIC
  • Reprezentacja wykonawcy przed KIO w postępowaniu na realizację projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej
  • Opracowanie analizy w zakresie oceny możliwości objęcia dofinansowaniem, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 projektu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – w aspekcie zgodności z wymogami prawa UE dot. oceny oddziaływania na środowisko
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie uzgodnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji drogowej - Wschodniej Obwodnicy Warszawy: o nadzór merytoryczny i prawny nad wydaniem postanowienia w I i II instancji; o sporządzenie skargi kasacyjnej i reprezentacja MRR przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.T