Slide background

Ochrona środowiska

Doradzamy we wszystkich aspektach środowiskowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub realizowanymi projektami inwestycyjnymi m.in. w zakresie:

  • zagadnień prawno-środowiskowych
  • procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz obszarów Natura 2000
  • gospodarki odpadami i transgranicznego przemieszczania odpadów
  • zasad korzystania ze środowiska, w tym warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska
  • kosztów korzystania ze środowiska oraz odpowiedzialności i sankcje związane z naruszeniem lub przekroczeniem wymagań korzystania ze środowiska
  • transportu materiałów niebezpiecznych
  •  obrotu i stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych
  • procesów inwestycyjnych związanych z budową instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych


Wybrane doświadczenie:

  • Opracowanie analizy w zakresie oceny możliwości objęcia dofinansowaniem, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 projektu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – w aspekcie zgodności z wymogami prawa UE dot. oceny oddziaływania na środowisko
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie uzgodnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji drogowej - Wschodniej Obwodnicy Warszawy: o nadzór merytoryczny i prawny nad wydaniem postanowienia w I i II instancji; o sporządzenie skargi kasacyjnej i reprezentacja MRR przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Nadzór merytoryczny i prawny w zakresie opracowania Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (dla perspektywy finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013).