Slide background

Partnerstwo publiczno-prywatne

i koncesje

Świadczymy usługi doradcze dla podmiotów publicznych i partnerów prywatnych w zakresie transakcji PPP i koncesyjnych. Nasze usługi obejmują m.in.:

  • opracowanie analiz prawnych, finansowych i ryzyka związanych z planowanymi projektami
  • rekomendację optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP
  • opracowanie montaży finansowych projektów PPP obejmujących środki europejskie lub inne bezzwrotne środki pomocowe (tzw. projekty hybrydowe)
  • ocenę wpływu przedsięwzięć PPP na dług publiczny jednostki
  • przygotowanie postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w tym opracowanie koniecznych ogłoszeń, wniosków oraz wzorów innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
  • doradztwo na wszystkich etapach postępowania PPP, w tym udział w negocjacjach z inwestorami prywatnymi, ocenę złożonych ofert, wyjaśnianie wszelkich zagadnień z zakresu prawa i finansów

Wybrane doświadczenie:

  • Doradztwo na rzecz zamawiającego w ramach zespołu prawnego dla projektu spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku (wartość projektu ok. 900 mln zł)
  • Udział przy tworzeniu Platformy PPP w MRR (ppp.gov.pl) – ośrodka rządowego działającego na rzecz wspierania projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w formule PPP;
  • Nadzór nad przygotowaniem procedur dla finansowania projektów PPP ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  • Uczestnictwo w grupach rządowych powołanych w celu opracowania projektów zmian aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych, PPP, oraz koncesji