Slide background

Pomoc publiczna

Doradzamy podmiotom publicznym, przedsiębiorcom prywatnym i instytucjom finansowym w zakresie zgodności realizowanych transakcji z prawem pomocy publicznej UE. Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Komisją Europejską.

Kancelaria doradza w zakresie pomocy publicznej:

 • w projektach infrastrukturalnych (z uwzględnieniem doktryny Leipzig-Halle)
 • regionalnej
 • na ochronę środowiska
 • de minimis oraz objętej wyłączeniami grupowymi
 • występującej przy finansowaniu z funduszy unijnych
 • w gospodarce komunalnej
 • w usługach publicznych
 • w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
 • na ratowanie i restrukturyzację
 • udzielanej w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji
 • w procesach prywatyzacyjnych


Wybrane doświadczenie:

 • Doradztwo prawne w ramach transakcji finansowania budowy infrastruktury oraz zakupu taboru dla II linii metra w Warszawie pod kątem zgodności transakcji z przepisami o pomocy publicznej w transporcie publicznym
 • Doradztwo prawne w ramach transakcji emisji obligacji przez operatora portu lotniczego w Polsce pod kątem zgodności zastosowanych zabezpieczeń na majątku jednostki samorządu terytorialnego z przepisami o pomocy publicznej
 • Doradztwo prawne w sporze z administracją polską na gruncie przepisów o pomocy publicznej w związku z pozyskaniem dofinansowania UE na realizację projektu inwestycyjnego w Polsce
 • Nadzór nad opracowaniem, notyfikacją i negocjacjami Komisją Europejską programów pomocy publicznej, pomocy indywidualnej oraz wytycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ) w zakresie:


SEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Gospodarka odpadami – „Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami”;
 • Pomoc regionalna – rozporządzenie RM z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska;
 • Pomoc horyzontalna – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców;
 • Pomoc horyzontalna – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw;
 • Program pomocy de minimis – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach PO IiŚ.


SEKTOR TRANSPORTU

 • Porty lotnicze – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;
 • Transport intermodalny – rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
 • Transport publiczny – Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym w oparciu o rozporządzenie UE 1370/2007.


SEKTOR ENERGETYKI

 • Wytwarzanie energii – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii;
 • Sieci przesyłowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej;
 • Odnawialne źródła energii – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii;
 • Biopaliwa – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych;
 • Sieci elektroenergetyczne – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączenie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii;
 • Pomoc indywidualna – Spółka Polskie LNG – projekt budowy Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu;
 • Pomoc indywidualna – Spółka PGNiG – budowa podziemnych magazynów gazu w Polsce;
 • Pomoc indywidualna – Spółka Gaz System – rozbudowa i przebudowa krajowej sieci przesyłowej gazu