Slide background

Zamówienia publiczne

Nasi prawnicy doradzają zamawiającym i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Specjalizujemy się w:

  • zamówieniach sektorowych,
  • zamówieniach w gospodarce odpadami,
  • zamówieniach obronnych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku realizacją umowy o zamówienie publiczne. Usługi obejmują:

Dla Wykonawców

  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne
  • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
  • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne
  • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami


Dla Zamawiających

  • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów
  • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami
  • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych


Wybrane doświadczenie:

  • Gmina Miasta Radomia – kompleksowe doradztwo prawne w przetargu na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych – 5 sektorów o wartości 28 mln zł. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, doradztwo w postępowaniu oraz zastępstwo przed KIO
  • Nadzór nad systemem kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  • Doradztwo w sporze i negocjacjach z Komisją Europejską z związanym z nieprawidłowościami powstałymi na gruncie regulacji zamówień publicznych w projektach UE.
  • Doradztwo na rzecz wykonawcy zamówienia publicznego - projektu związanego z realizacją terminala LNG w oparciu o umowę FIDIC
  • Reprezentacja wykonawcy przed KIO w postępowaniu na realizację projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej